BLOGS

Delen van kennis & kunde
Het delen van

KENNIS & KUNDE

Kennis omtrent voetbalblessures en voetbalfitheid ontwikkelt zich enorm snel. Nieuwe wetenschappelijke inzichten geven de mogelijkheid om onze dagelijkse praktijk te verbeteren, maar welke studies zijn interessant? Wat is nu precies onderzocht? En de belangrijkste vraag: wat kan ik er mee in de praktijk?

SoccerDoc geeft u middels deze blogs inzicht in relevante en/of nieuwe thema’s met altijd een duidelijke koppeling naar de dagelijkse praktijk.

VOETBAL MEDISCH SYMPOSIUM 2020

DE BEHANDELING VAN VOETBALBLESSURES 

PRAKTISCHE WETENSCHAP

OP DE KNVB CAMPUS IN ZEIST VINDT KOMEND JAAR OPNIEUW HET VOETBALMEDISCH SYMPOSIUM PLAATS.

HET SYMPOSIUM IS DÉ PLEK OM COLLEGA’S BINNEN HET VOETBALMEDISCHE DOMEIN TE ONTMOETEN OF KENNIS OP TE DOEN VAN GERENOMMEERDE EXPERTS. EN DIE NIEUWSTE INNOVATIES TE ZIEN OP HET GEBIED VAN VOETBALMEDISCHE EN FYSIEKE PRESTATIES.

NA VORIG JAAR DE DIAGNOSTIEK VAN VOETBALBLESSURES BELICHT TE HEBBEN, ROLT DE BAL DIT JAAR VERDER NAAR DE BEHANDELING VAN VOETBALBLESSURES. HET INHOUDELIJKE PROGRAMMA BIEDT OPNIEUW SPREKERS DIE ZICH ONDERSCHEIDEN IN ZOWEL DE DAGELIJKSE ZORG VOOR DE VOETBALLERS ALS OP WETENSCHAPPELIJK GEBIED.

Ja, ik wil mij aanmelden!

VOETBAL MEDISCHE WORKSHOP 2020

(VELD)REVALIDATIE NA EEN VOETBALBLESSURE

OP 4 MAART ZAL ER WEDEROM EEN WORKSHOP PLAATS VINDEN BIJ HET KNVB VOETBAL MEDISCH CENTRUM. 
OOK DIT JAAR BELOOFD HET EEN OCHTENDVULLEND PROGRAMMA TE ZIJN WAAR VOORNAMELIJK (SPORT)FYSIOTHERAPEUTEN HUN KENNIS MEE KUNNEN UITBREIDEN.

TIJDENS DE WORKSHOP ZAL MATT TABERNER ZIJN KENNIS EN EXPERTICE MET DE DEELNEMERS GAAN DELEN. MATT TABERNER IS EEN ERVAREN CLINICUS DIE AL JAREN EINDVERANTWOORDELIJK IS VOOR DE REVALIDATIE VAN TOPVOETBALLERS IN DE PREMIER LEAGUE. ZIJN FOCUS LIGT VOORNAMELIJK OP FYSIEKE ONTWIKKELING EN PRESTATIES. TEVENS IS HIJ DE ONTWIKKELAAR VAN HET ‘CONTROL-CHAOS CONTINUUM’.

DIT FRAMEWORK, WELKE VIJF FASES BESCHRIJFT HOE DE VELDREVALIDATIE NA EEN VOETBALBLESSURE OPGEBOUWD KAN WORDEN, STAAT CENTRAAL BINNEN DE WORKSHOP. DE THEORETISCHE ACHTERGROND,
DE TOEPASSING EN HET PRAKTISCHE ASPECT ZULLEN ALLEN AAN BOD KOMEN TIJDENS DE WORKSHOP.

JA, IK WIL MIJ AANMELDEN!

reviews

These guys are the best when it comes to style and have great attention to detail. 

Issac Newton
MODEL, FRANCE

These guys are the best when it comes to style and have great attention to detail. 

Issac Newton
MODEL, FRANCE

These guys are the best when it comes to style and have great attention to detail. 

Issac Newton
MODEL, FRANCE

Nick van der Horst

Meet the soccerdoc

Nick van der Horst behaalde zijn diploma fysiotherapie in 2007 aan de Hogeschool Utrecht. Hij werkte 10 jaar lang als sportfysiotherapeut/echografist/docent bij het Academie Instituut te Utrecht. Daarna heeft hij de overstap gemaakt naar waar zijn hart ligt, het professionele voetbal. Hij heeft twee jaar als sportfysiotherapeut en hoofd van de medische staf bij Go Ahead Eagles in Deventer gewerkt. Momenteel is is Nick werkzaam bij de KNVB. Zijn onderzoeks-activiteiten zijn gefocust op de voetbal-medische zorg. In 2017 behaalde hij zijn doctoraal na het verdedigen van zijn proefschrift ‘Prevention of hamstring injuries in male soccer’.

Blog #72: 3 mei '24

Protocollen voor Revalidatie na VKB-reconstructie bij voetballers

Artikel: Rehabilitation and Return to Play Protocols After Anterior Cruciate Ligament Reconstruction in Soccer Players: A systematic review
Auteurs:  Mayer MA, Deliso M, Hong IS, et al.
Tijdschrift: The American Journal of Sports Medicine, 2024

Remy van Denderen is Sportfysiotherapeut bij het Voetbal Medisch Centrum van de KNVB, waar hij prof- en amateurvoetballers revalideert na o.a. VKB-reconstructie. Eerder publiceerde hij tevens al eens een artikel over isokinetische testen bij deze populatie.

Remy van Denderen
Remy van Denderen
Werkzaam bij de KNVB

Wat is er onderzocht?
Het volgen van een revalidatietraject na een voorste kruisbandreconstructie (VKB-R) is van belang voor een succesvolle terugkeer naar voetbal en beoogt de kans om opnieuw geblesseerd te raken te verminderen. Desondanks is er nog geen consensus over het meest optimale revalidatieprogramma en welke testen daarvoor gebruikt dienen te worden voor een veilige terugkeer naar voetbal.

Het belangrijkste doel van deze systematische review is het verzamelen en evalueren van studies die revalidatie bij voetballers na een VKB-r rapporteren. Dit om de bestaande kloof in de literatuur inzichtelijk te maken over de gebruikte revalidatieprotocollen en return to play (RTP) testen na VKB-r bij voetballers.

Er is een systematische analyse uitgevoerd van de literatuur over revalidatie bij voetballers om eventuele tekortkomingen te identificeren en aanbevelingen voor toekomstig onderzoek te bieden. Het doel hiervan is om een op bewijs gebaseerd RTP-protocol te implementeren om de resultaten na een voorste kruisbandreconstructie te optimaliseren.

Bij wie en hoe is het onderzocht?
In 2022 is er een systematische review uitgevoerd en een risk of bias assessment naar studies die revalidatie protocollen en functionele uitkomsten beschreven na revalidatie van een voorste kruisband reconstructie bij voetballers (level 1 – level 4 studies geïncludeerd).

Uiteindelijk zijn er 23 artikelen geïncludeerd welk voldeden aan de inclusie criteria

  • Alleen originele studies
  • Level of evidence 1 – 4
  • Focus op revalidatie protocollen en of functionele uitkomstmaten van de knie na een VKB-r bij voetballers
  • Studies die klinische uitkomstmaten rapporteerde na een VKB-r bij voetballers

De verzamelde gegevens uit de geïncludeerde studies was als volgt:

SoccerDoc Blog

Exclusie criteria
– 
Studies reporting on ACLR combined with other ligamentous procedures

Wat vertellen de resultaten mij? 
De belangrijkste bevindingen van deze review over revalidatieprotocollen en functionele testen na een VKB-reconstructie bij voetballers zijn dat er veel verschillende toepassingen worden verricht in de praktijk.

De revalidatie voor voetballers na een VKB-r vertoont een gebrek aan standaardisatie. Door het ontbreken van consensus en de aanwezige variabiliteit in de kwaliteit van bewijs voor functionele testen, is er een grote diversiteit aan functionele testen en uitkomstmaten.

Bij het analyseren van de geïncludeerde studies valt op dat de onderzochte populatie in deze systematische review bestaat uit 874 mannelijke patiënten met een VKB-r. Slechts één van de 23 geïncludeerde studies omvatte een aantal vrouwelijke speelsters, terwijl de overige studies uitsluitend mannen betroffen. Het is te hopen dat toekomstig onderzoek meer aandacht zal besteden aan onze vrouwelijke speelsters in het onderzoek naar VKB-r, gezien de toename van blessure-incidentie en de groeiende populatie onder vrouwelijke voetballers.

Als men de data bij elkaar brengt van de geïncludeerde populatie komt men uit op het profiel van een 23 jarige mannelijke voetballer met een BMI van 23, welk veelal is geopereerd middels een autograft hamstring of bone patellar bone procedure.

Het revalidatieprotocol vertoonde geen consistente definitie; slechts 30% van de geïncludeerde studies gaf aan een criteria-gebaseerd / doelgericht protocol te hanteren. Dit suggereert dat de overige studies ofwel tijdgebonden waren of mogelijk geen besluitvorming hebben gedaan op basis van vooraf gedefinieerde afkapwaarden / criteria.

Ondanks de aanzienlijke variabiliteit in de gebruikte functionele tests, kunnen de meest voorkomende testbatterijen voor de besluitvorming omtrent terugkeer naar spelen worden ingedeeld als volgt:

  1. Spierkracht van de onderste extremiteit (isokinesie / isometrie)
  2. Sprongkracht (hoptesten)
  3. Beoordeling van de kwaliteit van bewegingen

Het gebruik van deze testbatterijen is eveneens divers, waarbij 12 van de 23 studies (52%) slechts één testbatterij gebruiken. Ongeveer een derde (34.8%) gebruikt twee testbatterijen, terwijl 2 studies (8.7%) alle drie de testbatterijen inzetten.

De patiënt-gerapporteerde uitkomstmaten (PROMs) zijn met name gericht op de (algemene) kniefunctie. Opvallend afwezig lijkt echter een PROM die zich specifiek richt op de psychologische gereedheid voor RTP (zoals bijvoorbeeld de ACL-RSI).

De gemiddelde tijd vanaf de operatie tot de terugkeer naar spelen varieert sterk (tussen 3 en 8 maanden) en werd slechts in 7 van de 23 studies gerapporteerd. De follow-up periode na RTP varieerde van 4 tot 19 maanden en werd slechts in 8 van de 23 studies gerapporteerd. Slechts één studie beschreef het niveau van RTP na deze follow-upperiode.

Het ontbreken van grondige rapportages tijdens en na VKB-r trajecten bemoeilijkt momenteel het vermogen om uitspraken te doen over welke functionele testen een voetballer in staat stellen succesvol terug te keren naar het voetbalveld. Deze uitdagingen worden voornamelijk veroorzaakt door de afwezigheid van consensus in het meten van de revalidatievoortgang, onvoldoende rapportage van complicaties en progressie tijdens de revalidatie en het gebrek aan follow-up data.

Kijken we naar de VKB-revalidatie specifiek bij voetballers, dan zien we een duidelijk gebrek aan standaardisatie. Ondanks dat veel studies protocollen hebben geëvalueerd voor optimale RTP en het verminderen van recidief, ontbreekt het aan consensus omtrent het meest effectieve protocol en RTP-testen. De methodologie zoals gerapporteerd door Kyritsis et al. zou kunnen dienen als basis voor toekomstige prospectieve gerandomiseerde multicenterstudies om een standaard revalidatieprotocol vast te stellen en een succesvolle terugkeer naar het voetbal mogelijk te maken.

Wat kan ik ermee in de praktijk?

Deze systematische review toont aan dat er nog geen wetenschappelijk onderbouwd optimaal revalidatie protocol bestaat welk zich volledig heeft toegelegd op de voetbal populatie. In bredere context zijn er in de afgelopen jaren wel meer inzichten gekomen waar een revalidatie programma aan dient te voldoen en welke functionele testen en uitkomstmaten ons een indruk geven over de RTP status van onze voetballers (Gokeler et al., 2022).

Het is belangrijk om het tijdsbestek voor fysiologische genezing en graft-maturatie te respecteren (>9 maanden)(Beischer et al., 2020; Grindem et al., 2016)

VKB-revalidatie dient op zijn minst criteria gedreven te zijn, graduele blootstelling op basis van functie moet hierin leidend zijn (Van Melick et al., 2016).

Een VKB trauma is niet alleen een perifeer probleem, betrek het brein in de revalidatie (Piskin et al., 2022)

Het gebruik van ten minste de volgende testbatterijen (Van Melick et al., 2016)

  • Spierkracht (Melick et al., 2022; Van Der Horst & Denderen, 2022; Welling et al., 2019)
  • Hoptesten (Gustavsson et al., 2006; Kotsifaki et al., 2021)
  • Bewegingskwaliteit (Kotsifaki et al., 2021; Padua et al., 2011)

Psychologische gereedheid inzichtelijk maken middels bijvoorbeeld de ACL-RSI(Piussi et al., 2023)

Graduele progressie in de context van de sport (Taberner et al., 2019) en dus toewerken naar RTP middels bijvoorbeeld het controlled chaos continuum (Taberner et al., 2019)

Wat liggen de kansen voor de praktijk?

Gestandaardiseerde benaderingen ontwikkelen:

Fysiotherapeuten moeten streven naar het ontwikkelen en implementeren van gestandaardiseerde revalidatieprotocollen voor voetballers na een VKB-reconstructie. Dit kan helpen om consensus te bereiken in de zorg en de effectiviteit van de revalidatie te valideren en te verbeteren.

Nauwkeurige rapportage en follow up data:

Het is essentieel om gedetailleerde en nauwkeurige rapportage tijdens en na het revalidatieproces te handhaven. Dit omvat het vastleggen van complicaties, revalidatievoortgang en follow-up gegevens. Dit zal kunnen bijdragen om effectieve functionele testen en uitkomstmaten te identificeren en conclusies te trekken over de terugkeer naar sport.

Meer aandacht voor vrouwelijke voetballers:

Gezien de toename van blessures bij vrouwelijke voetballers is er behoefte aan meer onderzoek dat zich specifiek richt op hun behoeften en revalidatieprotocollen. Fysiotherapeuten moeten zich bewust zijn van de specifieke uitdagingen en verschillen in revalidatie tussen mannelijke en vrouwelijke spelers.

Online & flexibel voetbalmedische kennis opdoen voor (sport-)fysio's?
Meer info

BLOG ARCHIEF

MEER BLOGS: