ALGEMENE VOORWAARDEN SoccerDoc
d.d. 1 september 2019

Artikel 1 – Definities

 1. SoccerDoc: SoccerDoc, gevestigd te Culemborg onder KvK nr. 67361358.
 2. Klant: degene met wie SoccerDoc een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: SoccerDoc en klant samen.
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.

 Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle inschrijvingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens SoccerDoc.  
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit

Artikel 3 – Prijzen

 1. Alle prijzen die SoccerDoc hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen die SoccerDoc hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan SoccerDoc te allen tijde wijzigen. 
 3. SoccerDoc heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.
 4. Voorafgaand aan de ingang ervan zal SoccerDoc prijsaanpassingen meedelen aan de klant.

Artikel 4 – Betalingen en betalingstermijn

 1. De klant dient betalingen achteraf binnen 14 dagen na factuurdatum te hebben voldaan waarna na levering van het product zal plaatsvinden.
 2. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat SoccerDoc de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen. 


Artikel 5 – Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is SoccerDoc gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan SoccerDoc. 
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 
 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag SoccerDoc zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. 
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van SoccerDoc op de klant onmiddellijk opeisbaar. 
 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door SoccerDoc, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan SoccerDoc te betalen. 


Artikel 6 – Eigendomsrecht
SoccerDoc blijft eigenaar van alle geleverde producten.

Artikel 7 – Auteursrecht

 1.  Alle geleverde producten blijven eigendom van SoccerDoc.
 2.  Het auteursrecht op de geleverde producten blijft te allen tijde berusten bij SoccerDoc.
3.  Geen enkel gebruik van de geleverde producten is op welke wijze dan ook toegestaan, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
4.  Elk gebruik van de geleverde producten dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een breuk op het auteursrecht van SoccerDoc.
5.  Bij inbreuk komt SoccerDoc, het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten toe.
6.  De klant die de geleverde producten openbaar maakt is verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming hiervoor vanuit SoccerDoc.

Artikel 8 – Levering  

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 2. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven e-mailadres. 
 3. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft SoccerDoc het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. 
 4. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan SoccerDoc kan tegenwerpen.


Artikel 9 – Levertijd
 

 1. De door SoccerDoc opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een (elektronische bevestiging) heeft gekregen van SoccerDoc.
 3. SoccerDoc hanteert een levertijd van 3 werkdagen na het correct voltooien van het bestelproces en bevestiging hiervan.
 4. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij SoccerDoc niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.


Artikel 10 – Uitvoering van de overeenkomst
 

 1. SoccerDoc voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit. 
 2. SoccerDoc heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.

Artikel 11 – Informatieverstrekking door de klant 

 1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik­baar aan SoccerDoc.  
 2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit. 
 3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert SoccerDoc de betreffende bescheiden. 
 4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door SoccerDoc redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.


Artikel 12 – Persoonsgegevens  
SoccerDoc verwerkt de door de klant verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met de Privacy Policy van SoccerDoc.

Artikel 13 – Intellectueel eigendom 

 1. SoccerDoc behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. 
 2. De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SoccerDoc (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.


Artikel 14 – Boetebeding

 1. Indien de klant het artikel van deze algemene voorwaarden over intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij ten behoeve van SoccerDoc een onmiddellijk opeisbare boete van € 1.000 voor elke overtreding. 
 2. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade. 
 3. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van SoccerDoc waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.


Artikel 15 – Klachten

 1. De klant dient een door SoccerDoc geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant SoccerDoc daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen. 
 3. Consumenten dienen SoccerDoc uiterlijk binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
 4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort­koming, zodat SoccerDoc in staat is hierop adequaat te reageren. 
 5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat SoccerDoc gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.


Artikel 16 – Ingebrekestelling

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan SoccerDoc.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling SoccerDoc ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt. 


Artikel 17 –
Aansprakelijkheid SoccerDoc

 1. SoccerDoc is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.  
 2. Indien SoccerDoc aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. SoccerDoc is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Indien SoccerDoc aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.


Artikel 18 – Recht op ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer SoccerDoc toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt. 
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door SoccerDoc niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat SoccerDoc in verzuim is. 
 3. SoccerDoc heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, danwel indien SoccerDoc kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen. 


Artikel 19 – Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van SoccerDoc in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan SoccerDoc kan worden toegerekend in een van de wil van SoccerDoc onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk­heid niet van SoccerDoc kan worden verlangd. 
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer­virussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen. 
 3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor SoccerDoc 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat SoccerDoc er weer aan kan voldoen. 
 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden. 
 5. SoccerDoc is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.


Artikel 20 –
Wijziging algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden kunnen door SoccerDoc worden gewijzigd. Bekendmaking hiervan vindt plaats door middel van een persoonlijke kennisgeving. Of door middel van een algemene kennisgeving op de website.

 

Opgesteld op 1 september 2019.

SoccerDoc

Football is medicine
Best care for injured players

 • Voetbalmedische zorg
 • Onderwijs
 • Onderzoek
NIEUWS

VOETBALMEDISCH SYMPOSIUM 2020
DE BEHANDELING VAN VOETBALBLESSURES

VOETBAL MEDISCHE WORKSHOP 2020
(VELD)REVALIDATIE NA EEN VOETBALBLESSURE

Datum: 4 maart 2020
Locatie: KNVB CAMPUS in Zeist

Social media

Laatste berichten over SoccerDoc lees je op onze social media kanalen.

Volg ons

KvK: 67361358
BTW: NL002194018B07

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google